New Page 1

Thứ hai, Ngày 23 Tháng 4 Năm 2018 - 5:20:23 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3702231

 

Tin hoạt động

cập nhật ngày: 04/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”

Ngày 28/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 112/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng – CoST" như sau:

Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật  “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”  (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án CoST) được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-BXD ngày 21/01/ 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có chức năng thực hiện Dự án “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” do Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) tài trợ.

Tên giao dịch quốc tế là Project Management Unit of The Construction Sector Transparency Initiative.

Ban quản lý dự án CoST được sử dụng con dấu của Văn phòng Bộ Xây dựng và được mở tài khoản đặc biệt (ngoại tệ) tại ngân hàng theo quy định của pháp luật để sử dụng vốn ODA do Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) chuyển trả cho dự án; sử dụng tài khoản của Văn phòng Bộ Xây dựng tại Kho bạc nhà nước khi sử dụng vốn đối ứng trong nước.

Trụ sở của Ban quản lý dự án CoST đặt tại Văn phòng Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Ban quản lý dự án CoST có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, triển khai thực hiện dự án theo nội dung Văn kiện dự án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý dự án ODA và các quy định của nhà tài trợ. Bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Quản lý và điều hành các hoạt động của điều phối viên, tư vấn nghiên cứu cơ sở, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và chuyên gia tư vấn và các thành viên liên quan để thực hiện dự án.

b) Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện dự án của các Chủ dự án được chọn thực hiện thí điểm CoST.

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện dự án.

e) Quản lý cơ sở dữ liệu và các thông tin của dự án.

f) Báo cáo Bộ Xây dựng, nhóm Đa biên về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện dự án;

2. Phối hợp với các địa phương, cơ quan có dự án thực hiện thí điểm và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng trong việc cung cấp, hỗ trợ các nguồn lực để giúp Ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (như cung cấp các thông tin liên quan, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu và điều động chuyên gia tư vấn, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cung cấp trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc, phòng làm việc…);

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban quản lý dự án theo quy định tại Văn kiện dự án hoặc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án CoST.

Ban quản lý dự án CoST có Giám đốc Dự án, Phó giám đốc Dự án, Phụ trách kế toán và 09 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

1. Giám đốc Dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tổ chức, quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao;

2. Phó Giám đốc Dự án chịu trách nhiệm trước Giám đốc về xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện dự án; trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn; tuyển chọn tư vấn, mua sắm trang thiết bị và các công tác hành chính, tài chính của Dự án;

3. Phụ trách kế toán Dự án chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh toán trong khuôn khổ Dự án phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Văn kiện dự án, bao gồm cả việc cùng ký với Giám đốc Dự án ở tài khoản Dự án;

4. Các thành viên trong Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm trước Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phó Giám đốc Ban quản lý dự án.

Chế độ tài chính.

1. Ban quản lý dự án CoST tiếp nhận 02 nguồn kinh phí:

a) Nguồn tài trợ chính là của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) cho các hoạt động, gồm:

- Triển khai dự án.                             

- Quản lý dự án và nâng cao năng lực.

b) Nguồn kinh phí đối ứng của Chính phủ Việt Nam cho các hoạt động, gồm:

- Chi phí Ban quản lý dự án.

- Chi phí thực hiện dự án.

- Chi khác và dự phòng.

Kinh phí của nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn đối ứng theo dự án được nhà tài trợ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

2. Ban quản lý dự án CoST chịu trách nhiệm quản lý theo quy định hiện hành các nguồn vốn do Ban thư ký CoST quốc tế tài trợ và kinh phí đối ứng do Bộ Xây dựng đóng góp, trong đó bao gồm cả cung cấp về tiện nghi văn phòng, thời gian đối ứng của cán bộ và thời gian cán bộ là học viên, đi lại trong nước, hỗ trợ hành chính và đóng góp bằng tiền mặt để bù khoản tài chính còn thiếu.

Chế độ theo dõi, quản lý bao gồm:

1. Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện dự án bao gồm: tiến độ thực hiện dự án; khối lượng thực hiện; chất lượng; chi phí; các thay đổi có liên quan.

2. Theo dõi, cập nhật tình hình quản lý dự án bao gồm: Lập và chi tiết hoá kế hoạch triển khai các nội dung của dự án; Cập nhật tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch.

3. Theo dõi, cập nhật tình hình xử lý phản hồi thông tin dự án bao gồm: tình hình đảm bảo thông tin báo cáo; tình hình xử lý thông tin báo cáo; tình hình và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc.

4. Thông báo kịp thời cho các Chủ dự án thực hiện thí điểm và phản ánh kịp thời cho Bộ Xây dựng những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án.

1. Định kỳ hàng tháng Ban quản lý dự án CoST họp giao ban để kiểm điểm tình hình thực hiện và bàn biện pháp giải quyết.

2. Tại cuộc họp do Giám đốc Ban quản lý dự án CoST triệu tập các thành viên báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao, vướng mắc và kiến nghị giải quyết.

3. Giám đốc Ban quản lý dự án CoST có thể triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách.

4. Sau mỗi kỳ họp hoặc đột xuất có báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban thư ký CoST quốc tế.

Thời hạn hoạt động.

Thời hạn hoạt động của Ban quản lý dự án CoST là 18 tháng (bắt đầu từ tháng 01/2010 – bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục đóng dự án).

Trước khi kết thúc dự án, Ban quản lý dự án CoST có trách nhiệm lập kế hoạch bàn giao toàn bộ dự án trình Bộ Xây dựng và Ban thư ký CoST quốc tế xem xét, quyết định.

Điều chỉnh Quy chế.

Quy chế này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động củaBan quản lý dự án CoST.

Khi có yêu cầu cần điều chỉnh nội dung bản Quy chế này, Giám đốc Ban quản lý dự án CoST báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét quyết định.

 
 
Nguồn: Quyết định 112/QĐ-BXD

administrator

   •  Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
   •  CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC
   •  Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng
   •  TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
   •  Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá lớn
   •  Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
   •  Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
   •  Xây dựng đội ngũ công chức
   •  Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất...
   •  40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận