New Page 1

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 - 10:47:21 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3720826

 

Tin hoạt động

cập nhật ngày: 10/09/2009

Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

               _______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

        Số: 1602/TTg -KTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009 

      V/v: cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

                         Kính gửi:

                                       - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

                                              trực thuộc Trung ương

                                       - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4128/UBND - ĐTMT ngày 13 tháng 8 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 5378/UBND - VP ngày 25 tháng 8 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Công văn số 2344/UBND - KTN ngày 14 tháng 8 năm 2009); ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3067/BTNMT -TCQLĐĐ ngày 24 tháng 8 năm 2009), của Bộ Tư pháp (Công văn số 3082/BTP - XDPL ngày 31 tháng 8 năm 2009) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm các giao dịch dân sự - kinh tế được thực hiện thông suốt, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội), đồng ý Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyển sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, số 95/2005/NĐ -CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 và số 90/2006/NĐ -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006./. 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                      KT. THỦ TƯỚNG

                                                                                     PHÓ THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:                                                                               (đã ký)

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Bộ Xây dựng;

- VPCP:BTCN, các Phó Chủ nhiệm;

các Vụ: PL, KTTH,ĐP, TH, KNTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5)            

                                                                                       Hoàng Trung Hải 

 

http://www.monre.gov.vn/monreNet/Default.aspx?tabid=231

administrator

   •  Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
   •  CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC
   •  Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng
   •  TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
   •  Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá lớn
   •  Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
   •  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”
   •  Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
   •  Xây dựng đội ngũ công chức
   •  40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận